Behavioral Health -yhteisyritysten edut

Yhteisyritykset ja strategiset sidosryhmät käyttäytymisterveydenhuollon alalla ovat alkaneet lisääntyä viime vuosien aikana ja jatkavat kasvuaan vuonna 2022 useista tekijöistä johtuen. Näitä ovat käyttäytymiseen liittyvien terveydenhuoltopalvelujen kiihtynyt kysyntä, rajoitettu vuodekapasiteetti sekä sairaaloiden, terveydenhuoltojärjestelmien, pääomasijoittamien palveluntarjoajien ja strategisten toimijoiden kyky täydentää toisiaan pyrkiessään parantamaan potilaiden laadukasta ja kattavaa käyttäytymiseen liittyvää terveydenhuoltoa. .

Behavioral Health -yhteisyritysten molemminpuoliset edut

Yhteisyrityksiä on erilaisia, mutta käyttäytymisterveyden areenalla on syntynyt yhteinen yhteisyrityskumppanuus sairaalan/terveysjärjestelmän ja voittoa tavoittelevan käyttäytymisterveysalan toimijan välillä.

Ei ole yllätys niille, jotka työskentelevät ja työskentelevät sairaaloissa ja terveydenhuoltojärjestelmissä (muun muassa), että käyttäytymisterveyspotilaat otetaan usein päivystyksen kautta. Tämä ei ole uutta, mutta se on yksi monista olosuhteista, joita pandemia on nopeuttanut. Se johtaa usein käyttäytymisterveyspotilaiden sijoittamiseen ympäristöihin, jotka eivät sovellu parhaiten heitä palvelemaan, ja aiheuttaa vakavia päivystysongelmia päivystyspoliklinikalla ja sairaalassa, johon se kuuluu, mikä vaikuttaa muihin potilaisiin. Tämän ratkaisemiseksi yhteisyrityksen perustaminen voi esimerkiksi vauhdittaa uuden laitoksen kehittämistä paikan päällä, joka on paremmin suunniteltu palvelemaan käyttäytymisterveyspotilaita. Samalla se voi myös auttaa vapauttamaan painetta ensiapuhuoneista ja avaamaan lääketieteellistä ja kirurgista sänkykapasiteettia myös muiden potilaiden hyödyksi.1

Lisäksi monissa voittoa tavoittelemattomissa terveydenhuoltojärjestelmissä on ikääntyviä käyttäytymisterveyslaitoksia, jotka kaipaavat korvaamista tai parantamista. Koska monet sairaaloiden ja terveydenhuoltojärjestelmien budjetit rasittavat pandemiaan liittyvien ja muiden vaatimusten vuoksi, yhteisyritys sellaisen kumppanin kanssa, jolla on merkittävää “kuivajauhetta”, voi olla hyödyllinen helpottamaan kipeästi kaivattuja tilojen päivityksiä ja muita pääomasijoituksia.

Muissa tapauksissa sairaalan käyttäytymisterveysyksikkö voi olla huonosti johdettu ja/tai kannattamaton. Voittoa tavoittelevat toimijat, joilla on huomattavaa kokemusta ja asiantuntemusta kehittyneiden, laadukkaiden käyttäytymisterveyslaitosten toiminnasta, voivat hyödyntää tätä asiantuntemusta auttamaan sairaalaa tai terveydenhuoltojärjestelmää, jossa tällä hetkellä on käyttäytymisterveysosasto, jota ei johda hyvin, joka ei ole kannattava ja/tai ei johdonmukaisesti tarjoa laadukasta hoitoa. Voittoa tavoitteleva toimija voi myös pystyä ottamaan enemmän osaston toiminnan hallinnollista taakkaa ja vapauttaa pääomaa, aikaa ja muita resursseja keskittyäkseen korkeampaan laatuun, potilastyytyväisyyteen, kliinisten palvelujen johdonmukaisuuteen ja niiden saatavuuteen.

Kuten alla tässä uutiskirjeessä todetaan tarkemmin, akuutti pula käyttäytymisterveyden tarjoajista ja henkilökunnasta haittaa pyrkimyksiä parantaa laadukkaan hoidon saatavuutta kliinisissä tiloissa kaikkialla. Suurilla voittoa tavoittelevilla toimijoilla on usein huomattavia resursseja palveluntarjoajien rekrytointiin, ja ne ylläpitävät usein laajaa käyttäytymisterveyden tarjoajien verkostoa. Nämä tekijät aikana, jolloin käyttäytymiseen liittyvien terveydenhuollon tarjoajien resurssit ovat niukat, voivat myös toimia merkittävänä motivaationa sairaaloille, terveydenhuoltojärjestelmille ja terveydenhuollon tarjoajille yhtyä jollain tavalla voittoa tavoittelevien käyttäytymisterveyden tarjoajien kanssa.

Voittoa tavoittelevia käyttäytymisterveysalan toimijoita motivoi usein muun muassa pääsy uusille markkinoille yhteistyössä vakiintuneiden palveluntarjoajien, kuten paikallisen sairaalan tai terveydenhuoltojärjestelmän, kanssa. Tämä antaa voittoa tavoittelevalle käyttäytymisterveysalan toimijalle mahdollisuuden hyötyä sairaalan tai terveydenhuoltojärjestelmän maineesta, kauppanimestä ja brändistä saavuttaakseen välittömän uskottavuuden markkinoilla ja asemoidakseen itsensä nopeammin yhteisyrityskumppaninsa kanssa palvelemaan paikallisia potilaita käyttäytymisen terveydenhuollon tarpeet.2

Tietyt korvausnäkökohdat

Palvelujen kysynnän kasvu, joidenkin terveyssuunnitelmien siirtyminen mielenterveyden priorisoimiseksi paremmin, teknologian kehitys ja jonkinasteinen mielenterveyspariteettilakien täytäntöönpano ovat tehneet käyttäytymisterveysalan yhteishankkeista toteuttamiskelpoisempia ja auttaneet lisäämään tuloja käyttäytymisterveydenhuollon tarjoamiseen..3 Yhteisyrityskumppaneiden tulee kuitenkin jatkossakin olla tietoisia mahdollisista vaikutuksista maksuihin. Aina ei esimerkiksi välttämättä ole mahdollista säilyttää samanlaista korvausta tietystä käyttäytymisterveyspalvelusta, kun se tarjotaan erillisessä tilassa toisin kuin esimerkiksi sairaalan osastolla. Yhteisyrityksen tulisi arvioida huolellisesti, kuinka maksuja vapaasti seisovassa laitoksessa voi verrata siihen, mitä terveydenhuoltojärjestelmä on pystynyt saavuttamaan tässä suhteessa aiemmin.4 Asiaan liittyen ja riippuen siitä, millaisia ​​palveluita tarjotaan, laitoksen tyypistä, potilassänkyjen määrästä ja siitä, hakeeko yhteisyritys Medicaidilta korvausta saadusta hoidosta, osapuolten on otettava huomioon Medicaidiin liittyvät maksurajoitukset. mielisairauslaitosten (“IMD”) osalta5 ja laatia suunnitelma sen käsittelemiseksi siltä osin kuin tällaisia ​​rajoituksia sovelletaan.

Etsi lisää käyttäytymisterveysalan kiinteistöihin keskittyviä yhteisyrityksiä.

Kaikki tässä uutiskirjeessä mainitut tekijät, jotka lisäävät käyttäytymisterveyspalvelujen kysyntää ja niihin liittyvää yritysjärjestelyä, lisäävät myös käyttäytymisterveydenhuollon kiinteistöihin keskittyvien yhteisyritysten määrää. Tällaiset yhteisyritykset ja muut käyttäytymiseen terveyteen keskittyvät sijoittajat tekevät investointeja ja tekevät yhteistyötä terveydenhuollon ja käyttäytymisterveydenhuollon toimijoiden kanssa eri puolilla maata muun muassa laitos- ja asuinhoitotilojen uudelleenkäyttöä varten. Monet tällaiset sijoittajat ja yhteisyrityskumppanit näkevät loistavan mahdollisuuden laajentaa nykyistä kiinteistöjalanjälkeään. Myös näiden kiinteistömarkkinoiden kasvava ja epäsyklinen luonne houkuttelee lisää sijoitustoimintaa ja kiinnostusta.6

ALAHUOMAUTUKSET

1 Patrick Connole (vierailija), Behavioral Health Joint Ventures Sprout as Demand Rises, Behavioral Health Business (9. helmikuuta 2022) https://bhbusiness.com/2021/10/14/behavioral-health-joint-ventures-sprout- kysynnän noustessa/

2 Cody Taylor, CVA ja William Teague, CFA, Behavioral Health Joint Ventures: Viimeaikainen toiminta ja keskeiset huomiot (9. helmikuuta 2022) https://vmghealth.com/thought-leadership/blog/behavioral-health-joint-ventures-recent -toiminto-avain-näkökohdat/

3 Infra, n. 1, yllä.

4 Infra, n. 2, yllä.

5 42 USC § 1905(i).

6 Kyle Coward, Behavioral Health Care kysynnän kasvaessa kiinteistöjen tarve vain kasvaa, Behavioral Health Business (9. helmikuuta 2022) https://bhbusiness.com/2021/11/01/as-behavioral-health-care -kysyntä-kasvu-kiinteistön-tarve-on-vain-kasvussa/

© Polsinelli PC, Polsinelli LLP KaliforniassaNational Law Review, nide XII, numero 63

Leave a Comment